Vývojová dysfázie


Dysfazie

 

Musíme připustit, že božská hostina mozku byla
a stále ještě je slavností s pokrmy, jejichž složení nám uniká……

MacDonald Critchley

 

Vývojová dysfázie (dále jen VD) neboli specificky narušený vývoj řeči a opožděný vývoj řeči se v laické veřejnosti velmi často zaměňují, protože svým způsobem mají některé podobné příznaky. V případě vývojové dysfázie se však jedná o narušení hloubkových struktur jazyka. Příčiny vzniku nejsou zcela známé. Porucha se však častěji vyskytuje u chlapců.

Příznaky

  • postižení všech jazykových rovin / viz. kapitola Řeč a jazyk
  • porucha krátkodobé verbálně akustické – slovně sluchové paměti. Děti velmi špatně opakují slyšené, tím je ztížen proces osvojování řeči přirozenou nápodobou. Sluchové vnímání je narušeno obecně. Děti špatně rozlišují hlásky, obtížně vnímaní slovní melodii a rytmus. U dítěte s VD se proto zpočátku vůbec neprovádí korekce artikulace.
  • poruchy časoprostorové orientace
  • poruchy optické diferenciace, rozlišování figury a pozadí, podobnosti tvarů
  • narušení hrubé i jemné motoriky / grafomotoriky. Děti často působí „nemotorněji“, hůře zvládají těžší koordinační činnosti, jako např. chůze do schodů, odrážení na koloběžce, nebo jízdu na kole.
  • typické znaky v kresbě

Porucha má různé stupně.  V nejtěších případech dítě nevysloví ani izolovaná víceslabičná slova, nevytváří ani jednoduchá slovní spojení. V lehčích případech mají děti problémy s osvojením gramatických pravidel, nebo v syntaxe – větné skladbě, nebo s vyjádřením dějové posloupnosti.

 

Diagnostika
Dítě by mělo být vyšetřeno klinický logopedem nejpozději ve 4 letech. V optimálním případě by mělo být sledováno již po 3 roce. Diferenciální diagnostika by měla probíhat ve spolupráci s foniatrem a klinickým psychologem, eventuelně dětským neurologem.

  • Klinický psycholog vyšetří aktuální rozumovou úroveň dítěte. Zjišťuje, zda je intelekt rozložen rovnoměrně, nebo v neprospěch verbálních složek IQ. Verbální IQ se projevuje jazykovým citem, používáním vhodných slov, chápáním významu slov a uměním rozlišit rozdíly ve významech slov. Děti s VD většinou mají nerovnoměrné rozložení v neprospěch „verbálních složek“. Psycholog také pomáhá stanovit míru výkonové zátěže, která je u každého dítěte individuální. 
  • Foniatr, specialista ORL, se zkušenostmi z oblasti dětských vývojových poruch, který objektivně vyloučí vadu sluchu a dalšími speciálními vyšetřeními přispívá k určení diagnozy VD. 
  • Vyšetření dětským neurologem doporučuji v některých případech, kdy je zjevná celková organická nevyzrálost.
Terapie
Složitější narušení komunikační schopnosti znamená i složitější terapeutický proces. Terapie je většinou dlouhodobá. Spočívá v komplexní stimulaci všech jazykových rovin, v systematickém rozvoji sluchového vnímání a všech oslabených oblastí. Rodina dítětě musí být dobře informována o složitosti problematiky. Musí mít reálná očekávání od terapie, obrnit se trpělivostí a počítat s nutností pravidelného domácího cvičení dle instruktáže logopeda. Děti s VD často mívají odklad školní docházky. Po nástupu školní docházky se u nich mohou objevit potíže s osvojováním čtené a psané formy jazyka. Dalo by se říci, že dysfázie pak přetrvává v podobě „dys“ poruch různého stupně / dyslexie a dysgrafie. Tyto projevy nejsou pravidlem, ale jsou časté. V těchto případech se kontaktuji s vyučujícím, protože tyto potíže by měly být zohledněny při vyučovacím procesu.


© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio