Opožděný vývoj řeči


ovr

 

 

Ač zranitelná, 
je řeč dítěte rovněž vysoce pružná schopnost…

MacDonald Critchley

 

Při opožděném vývoji řeči /dále jen OVŘ/ dominuje časové opoždění řečového vývoje. Děti s OVŘ začínají většinou mluvit později, mají menší slovní zásobu, nebo používají jen některé slovní druhy. Jejich projev je hůře srozumitelný a celkově může pro laika budit dojem těžší patlavosti. OVŘ  se může vyskytovat:

  • samostatně jako OVŘ „prostý“
  • při vadách a poruchách sluchu a jiných smyslových vadách
  • při poruchách autistického spektra
  • při rozštěpech a orgánových poruchách mluvidel
  • při snížené úrovni rozumových schopností.

Do 1 roku má dítě období „fyziologické nemluvnosti“ a do 3 let může mít období “prodloužené fyziologické nemluvnosti / za předpokladu, že dobře slyší a nemá jiné onemocnění CNS. Věk 3 let je však hraniční doba, kdy je nutné stav konzultovat s odborným logopedem. Od 3 let již není vhodné pouze čekat „až se dítě rozmluví“.

Diagnostika
Klinický logoped provádí komplexní logopedické vyšetření. Diferenciální diagnostiku provádí ve spolupráci s dalšími odborníky:

  • S klinickým, nebo poradenským psychologem. Pro logopeda je nutné znát aktuální úroveň rozumových schopností dítěte. Psycholog zjišťuje, zda je intelekt rozložen rovnoměrně, nebo v neprospěch verbálních složek IQ. Verbální IQ se projevuje jazykovým citem, používáním vhodných slov, chápáním významu slov a uměním rozlišit rozdíly ve významech slov. Psycholog napomáhá zjistit, zda se jedná o OVŘ prostý a pomáhá stanovit míru výkonové zátěže, která je u každého dítěte individuální. 
  • Dále je většinou nutné objektivní vyloučení organické příčiny zpoždění řečového vývoje. Lékařem ORL a nejlépe foniatrem se zkušenostmi z oblasti dětských vývojových poruch musí být vyloučena vada sluchu. Foniatr dále napomáhá odlišit, zda se jedná o OVŘ, nebo vývojovou dysfázii /viz.kapitola Vývojová dysfázie. 
  • S dětským neurologem. Vyšetření doporučuji v případech, kdy je u dítěte zjevná celková nevyzrálost CNS.
Terapie
V některých případech není nutné zahájit pravidelné docházení na logopedii ihned. Mnohdy stačí instruktáž rodičů o vhodné stimulaci, doporučení vhodných didaktických pomůcek a metodických materiálů, nebo zahájit docházku do MŠ pro stimulaci kolektivem vrstevníků. Dítě může být pak objednáno ke kontrolnímu vyšetření s odstupem 3 – 6 měsíců. V jiných případech zahajuji pravidelná setkání a modelové logopedické terapie. Rodiče pak dle doporučení provádí pravidelná cvičení s dítětem doma.
Citlivou a systematickou stimulací zejména v rovině lexikálně – sémantické a morfologicko – syntaktické a jen sekundárně a postupně v rovině foneticko – fonologické (viz.kapitola Jazyk a řeč), se většinou stav velmi dobře přibližuje k normě a dosahuje normy. Přesto bývají děti s OVŘ v logopedické péči spíše déle, protože často přetrvává reziduální dyslálie – patlavost jako zbytková porucha po dominujícím OVŘ. Výše uvedené platí pro OVŘ prostý. V ostatních případech se terapie a efektivita péče odvíjí od specifik kombinace OVŘ s jiným druhem narušené komunikační schopnosti. Ve všech případech OVŘ důsledně dodržuji pravidlo individuálně vystavovaného terapeutického plánu a zohledňuji osobnostní specifika dítěte. Mezi nejčastější chybu patří jednostranná korekce artikulace u dítětě s OVŘ, která je vždy neefektivní a negativně ovlivňuje další vývoj. 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio