Věda, přednášky


Fritzlová K.: Vliv funkce temporomandibulárního kloubu na respirofonaci a artikulaci: Vokologie,  (ISBN:)

Kučera, M., Fritzlová, K., Frič, M., Malíková, L., Halíř, M.: Standardy hlasové péče. 2020

Fritzlová, K.: Poruchy příjmu potravy na smyslové bázi.
Mezioborový seminář s akreditací AKL ČR:“Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu“ Praha 8 – 9.1. 2016 (ISBN: 978-80-7331-373-9)

Kučera M., Fritzlová K., Halíř, M.: Smyslové vnímání v rehabilitaci poruch komunikace
Mezioborový seminář s akreditací AKL ČR: “Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu“ Praha 8 – 9.1. 2016 (ISBN: 978-80-7331-373-9)

Fritzlová K., Kučera M., Frič. M.: Muzikoterapeutické instrumentárium v běžné klinicko – logopedické praxi.
I. Klinicko – logopedické sympozium „Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu“.
Praha 30.6. – 2.7. 2016. (ISBN: 978-80-270-00-11-1)

Fritzlová, K., Kučera, M., Frič, M.: Rehabilitace senzorických a motorických deficitů s využitím hudebních nástrojů
Celostátní konference CZMTA „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe“, Praha 2016

Fritzlová, K., Kučera, M.: Kvantitativní a kvalitativní poruchy sluchu – vliv na vývoj komunikačních schopností dítěte.
Pardubický regionální  ORL seminář – Nedoslýchavost v dětském věku. Ústí nad Orl., leden 2015

Kučera M., Fritzlová K.: Kvantitativní a kvalitativní poruchy sluchu – funkční pohled
Pardubický regionální  ORL seminář – Nedoslýchavost v dětském věku. Ústí nad Orl., leden 2015

Kučera M., Fritzlová K.: Postura-dýchání-fonace-artikulace
76. Kongres České společnosti otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, červen 2014

Kučera M., Fritzlová K.: Svalový souhyb v rehabilitaci narušené komunikační schopnosti
Celostátní konference AKL, Hradec Králové 2014

Kučera M., Fritzlová K.: Vývojové poruchy řeči, diferenciální diagnostika
Mezioborový seminář pro pediatry, Rychnov nad Kněžnou, říjen 2013

Kučera M., Fritzlová K.:  Postura – Dýchání – Fonace – Artikulace
5. Česko – Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Hradec Králové,  23.-25.5.2013

Fritzlová K.: Hlasové poruchy – Klinicko  logopedický aspekt
časopis Otorinolaryngologie a foniatrie, květen 2013, ročník 62, ISSN 1210 – 7867)

Fritzlová K.: Kazuistika kombinované poruchy hlasu a řeči
10. Česko – Slovenský foniatrický kongres, Foniatrické dny Evy Sedláčkové, Praha 14.-15.9.2012

Fritzlová K.: Nácvik postoje k dechovým cvičením u dětí  předškolního věku, aspekt motivace.
Seminář práce s programem na vyšetření hlasového pole a hlasových kazuistik, HAMU Praha, 2.2.2011

Fritzlová K.: Vývojová dysfázie , OVŘ.
Přednáška pro pedagogy v rámci operačního programu EU Spolu a společně, vzdělání pro konkurence schopnost, Rychnov nad Kněžnou, 2009

KAROL:

Rybková, K.: Problematika příjmu stravy u pacientů s mozkovou obrnou z pohledu klinické logopedie. Přednáška na XXXVIII: Mezinárodním kongresu SKVIMP, 2022

Rybková, K. Problematika příjmu stravy u pacientů s mozkovou obrnou z pohledu klinické logopedie. In Orgánové funkce v metabolismu a výživě, 2022. Plzeň. s. 49-50. ISBN 978-80-7177-045-9

Rybková, K.: Aktuální výzvy a trendy na téma Student s poruchou plynulosti řeči na VŠ. Přednáška na konferenci Vysokoškolského poradenství,   2022
2022 účast na International Developmental Language Disorder – research conference
2021, 2022 účast na mezinárodní konferenci Feeding First by TalkTools
2021 vzdělávací akce pro personál ÚPMD na téma Podpora příjmu stravy u nedonošenců
2021 přednáška na vzdělávací akci pro Asociaci školských logopedů na téma Poruchy polykání a příjmu potravy v kontextu neurovývojových poruch
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (1..). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.2,
s. 21-25. ISSN 0032-7220.
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (2.). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.3,
s. 23-27. ISSN 0032-7220.
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (3..). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.4,
s. 19-22. ISSN 0032-7220.
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (4..). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.5,
s. 24-27. ISSN 0032-7220.
Rybková, K. Student s poruchou plynulosti řeči na vysoké škole. In Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy, 2022. Praha, Univerzita Karlova. Vydání v přípravě.

Horynová, J., Rybková, K. Stručný průvodce problematikou narušené komunikační schopnosti pro pedagogy a studenty Univerzity Karlovy. Pedagogická fakulta UK, 2023. Vydání v přípravě.
Průběžné pravidelné přednášky pro studenty oboru Logopedie na Pedf UK

 

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio