Kontakt


 Mgr. KATEŘINA FRITZLOVÁ, klinický logoped, odpovědný vedoucí pracoviště


+ 420 605 528 284
email: k.fritzlova@seznam.cz

Praxe:

 • od roku 2006 dosud ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk 
 • 2018 – 2020 Externí spolupráce s Institutem pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o v Hradci Králové
 • 2017 – 2018 Spolupráce se Střediskem rodinné terapie v Hradci Králové.  Mezioborové skupinové terapie pro děti s poruchou attachmentu.
 • 2015 – 2016 Spolupráce s psychologickou ambulancí Mgr. Hornové v Rychnově nad Kněžnou. Mezioborové skupinové terapie pro děti s narušenou komunikační schopností s využitím muzikoterapeutického instrumentária.
 • 2014 – 2015 Spolupráce s Centrem hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. Skupinové terapeutické programy komplexní rehabilitace neurovývojových poruch s využitím senzomotorické integrační terapie. Lektor kurzů hlasové reedukace certifikovaných MZČR.
 • 2006 -  založeno privátní ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk.
 • 2004 – 2005 NZZ pracoviště Klinické logopedie při nemocnici v Ústí nad Orlicí, kombinovaná ambulantní a lůžková péče. Konziliární pracovník neurologického odd. a odd. JIP. Péče o pacienty po CMP v akutní fázi.
 • 2001 – 2003 Logopedická ambulance Ústí nad Orlicí.
 • 2001 – 2003 postgraduální vzdělávání, IPVZ Praha, Klinická logopedie, Atestační zkouška
 • 1995 – 1999 UP Olomouc, obor Logopedie

Věda, přednášky:

Fritzlová K.: Vliv funkce temporomandibulárního kloubu na respirofonaci a artikulaci: Vokologie,  (ISBN:)

Kučera, M., Fritzlová, K., Frič, M., Malíková, L., Halíř, M.: Standardy hlasové péče. 2020

Fritzlová, K.: Poruchy příjmu potravy na smyslové bázi.
Mezioborový seminář s akreditací AKL ČR:“Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu“ Praha 8 – 9.1. 2016 (ISBN: 978-80-7331-373-9)

Kučera M., Fritzlová K., Halíř, M.: Smyslové vnímání v rehabilitaci poruch komunikace
Mezioborový seminář s akreditací AKL ČR: “Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu“ Praha 8 – 9.1. 2016 (ISBN: 978-80-7331-373-9)

Fritzlová K., Kučera M., Frič. M.: Muzikoterapeutické instrumentárium v běžné klinicko – logopedické praxi.
I. Klinicko – logopedické sympozium „Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu“.
Praha 30.6. – 2.7. 2016. (ISBN: 978-80-270-00-11-1)

Fritzlová, K., Kučera, M., Frič, M.: Rehabilitace senzorických a motorických deficitů s využitím hudebních nástrojů
Celostátní konference CZMTA „Muzikoterapie ve zdravotnictví – výzkum a praxe“, Praha 2016

Fritzlová, K., Kučera, M.: Kvantitativní a kvalitativní poruchy sluchu – vliv na vývoj komunikačních schopností dítěte.
Pardubický regionální  ORL seminář – Nedoslýchavost v dětském věku. Ústí nad Orl., leden 2015

Kučera M., Fritzlová K.: Kvantitativní a kvalitativní poruchy sluchu – funkční pohled
Pardubický regionální  ORL seminář – Nedoslýchavost v dětském věku. Ústí nad Orl., leden 2015

Kučera M., Fritzlová K.: Postura-dýchání-fonace-artikulace
76. Kongres České společnosti otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, červen 2014

Kučera M., Fritzlová K.: Svalový souhyb v rehabilitaci narušené komunikační schopnosti
Celostátní konference AKL, Hradec Králové 2014

Kučera M., Fritzlová K.: Vývojové poruchy řeči, diferenciální diagnostika
Mezioborový seminář pro pediatry, Rychnov nad Kněžnou, říjen 2013

Kučera M., Fritzlová K.:  Postura – Dýchání – Fonace – Artikulace
5. Česko – Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  Hradec Králové,  23.-25.5.2013

Fritzlová K.: Hlasové poruchy – Klinicko  logopedický aspekt
časopis Otorinolaryngologie a foniatrie, květen 2013, ročník 62, ISSN 1210 – 7867)

Fritzlová K.: Kazuistika kombinované poruchy hlasu a řeči
10. Česko – Slovenský foniatrický kongres, Foniatrické dny Evy Sedláčkové, Praha 14.-15.9.2012

Fritzlová K.: Nácvik postoje k dechovým cvičením u dětí  předškolního věku, aspekt motivace.
Seminář práce s programem na vyšetření hlasového pole a hlasových kazuistik, HAMU Praha, 2.2.2011

Fritzlová K.: Vývojová dysfázie , OVŘ.
Přednáška pro pedagogy v rámci operačního programu EU Spolu a společně, vzdělání pro konkurence schopnost, Rychnov nad Kněžnou, 2009

 

Mgr. KAROLÍNA RYBKOVÁ, klinický logoped, odborný asistent, externí konzultant


+ 420 703 302 184

Praxe:

 • od roku 2020 dosud ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk . Současně:
 • od roku 2021 dosud Ústav pro péči o matku a dítě Praha Podolí – kombinovaná ambulantní a lůžková péče o předčasně narozené děti
 • od roku 2021  dosud Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí – péče o pacienty v chronickém a subakutním stádiu po CMP, neurotraumatech, pacienty s poruchou polykání
 • 2019-2021 Fakultní nemocnice Motol, dětská klinika – komplexní péče na akutních lůžkách napříč odděleními neonatologie, pediatrie, onkologie, neurologie a rehabilitace
 • 2020 – nyní Doktorské studium Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Logopedie
 • 2019 -2022  postgraduální vzdělávání, IPVZ Praha, Klinická logopedie, Atestační zkouška
 • 2014 – 2019 UK Praha, obor Logopedie 

 

Věda, přednášky:

Rybková, K.: Problematika příjmu stravy u pacientů s mozkovou obrnou z pohledu klinické logopedie. Přednáška na XXXVIII: Mezinárodním kongresu SKVIMP, 2022

Rybková, K. Problematika příjmu stravy u pacientů s mozkovou obrnou z pohledu klinické logopedie. In Orgánové funkce v metabolismu a výživě, 2022. Plzeň. s. 49-50. ISBN 978-80-7177-045-9

Rybková, K.: Aktuální výzvy a trendy na téma Student s poruchou plynulosti řeči na VŠ. Přednáška na konferenci Vysokoškolského poradenství,   2022
2022 účast na International Developmental Language Disorder – research conference
2021, 2022 účast na mezinárodní konferenci Feeding First by TalkTools
2021 vzdělávací akce pro personál ÚPMD na téma Podpora příjmu stravy u nedonošenců
2021 přednáška na vzdělávací akci pro Asociaci školských logopedů na téma Poruchy polykání a příjmu potravy v kontextu neurovývojových poruch
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (1..). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.2,
s. 21-25. ISSN 0032-7220.
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (2.). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.3,
s. 23-27. ISSN 0032-7220.
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (3..). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.4,
s. 19-22. ISSN 0032-7220.
VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B., REJMANOVÁ, K. Práca s príbehom v období
predškolského veku (4..). In Predškolská výchova, 2017/18, roč. 72, č.5,
s. 24-27. ISSN 0032-7220.
Rybková, K. Student s poruchou plynulosti řeči na vysoké škole. In Vysokoškolské poradenství – aktuální výzvy a trendy, 2022. Praha, Univerzita Karlova. Vydání v přípravě.
Horynová, J., Rybková, K. Stručný průvodce problematikou narušené komunikační schopnosti pro pedagogy a studenty Univerzity Karlovy. Pedagogická fakulta UK, 2023. Vydání v přípravě.
Průběžné pravidelné přednášky pro studenty oboru Logopedie na Pedf UK

Mgr. PETRA HEJLOVÁ, klinický logoped


+ 420 733 175 018

Praxe:

 • od roku 2016 dosud ambulantní pracoviště Klinické logopedie poliklinika Žamberk . Současně:
 •  Nemocnice Ústí nad Orlicí, kombinovaná lůžková a ambulantní péče o pacienty v akutním stádiu po CMP, neurotraumatech a pacienty s poruchou polykání. Odborná poradna pro poruchy polykání, nemocnice UO.
 • Ambulance Klinické logopedie Litomyšl, nemocnice Litomyšl lůžková péče  o pacienty v akutním stádiu po CMP a neurotraumatech.
 • Speciálně pedagogické Centrum pro sluchově postižené Valašské Meziříčí.
 •  postgraduální vzdělávání, IPVZ Praha, Klinická logopedie, Atestační zkouška
 •  UP Olomouc, obor Logopedie

 

Online konzultace nenahrazují ambulantní logopedickou péči a nejsou určeny klientům, kteří již na logopedii dochází.

Komu jsou určeny logopedické online konzultace:

 • pro rodiče dětí raného věku (batolata od 18.měsíce do 36.měsíce)  ke konzultaci úrovně jazykového a řečového vývoje.
 • Konzultace má především preventivní charakter v případech, kdy si rodiče nejsou jistí správností řečového vývoje svého dítěte.
 • Cílem konzultace je edukace rodiče o základních principech stimulační práce s jejich dětmi  a  včasné podpory řečového rozvoje v rámci rodinného prostředí.  Dalším cílem je  příprava dítěte na budoucí cílenou spolupráci s logopedem v rámci ambulance a na další vyšetření komplexní diagnostiky.
 • Týden před plánovanou online schůzkou nutno zaslat videonahrávku: spontánní hra dítěte, hra s rodičem + motorická aktivita. 
 • Online konzultace probíhá pomocí MS TEAMS nebo Skype
 • Objednání na online konzultaci: telefonicky

 

 • pro rodiče dětí raného věku ke konzultaci problémů s příjmem stravy. Jedná se o problematiku nekvalitního sání, přechodu z láhve nebo kojení na mixovanou stravu, odmítání tuhé stravy či kousků v mixované stravě, potíže se žvýkáním tuhé stravy, pití z hrnečku nebo brčka.
 • Forma online konzultace je volena převážně z počátku, kdy je především potřeba edukace rodiče a nastavení terapeutického plánu s dílčími cíli. Následně je již nutná aspoň částečná kombinace s ambulantní docházkou pro zhodnocení celkového stavu a práce s dítětem.
 • Týden před plánovanou online schůzkou nutno zaslat videonahrávku: příjem tekutin/kojení/krmení z láhve, podávání mixované stravy (pyré, jogurt,apod.), tuhá strava (pokud je již zavedena).
 • Online konzultace probíhá pomocí MS TEAMS nebo Skype
 • Objednání na online konzultaci: telefon/mejl?

 

 

© Copyright 2013, Klinická logopedie – Mgr. Kateřina Fritzlová | webdesign da.nick | dStudio